Søk

Brukerinstruks Bestemorenga skytebaneanlegg

INNLEDNING

1. Bodø Sportsskytterklubb (BSSK) er eier av baneanleggene med ansvar og plikter slik det framkommer i «Justisdepartementets forskrifter av 1. juli 1988 om anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner». Det henvises til Sikkerhetsinstruks for Bestemorenga pistolbane godkjent av Salten politidistrikt 26.7.2016.

 

2. Brukere av banen er medlemmer av Bodø SSK, og andre av styret godkjente brukere. Alle brukere er forpliktet til å kjenne gjeldende sikkerhetsinstruks (Salten politidistrikt, 27.6.2016) samt brukerinstruks, og skal til enhver tid opptre i henhold til disse.

 

3. Alle brukere skal sørge for at de har lest og forstått gjeldende instrukser for baneanleggene, samt mottatt veiledninger i bruk av de forskjellige tekniske installasjoner før disse benyttes.

 

BESKRIVELSE

4. Denne brukerinstruks gir regler for bruk av 25/50 m pistol-/riflebanen og opparbeidede feltbaner, samt regler for våpenbehandling generelt på baneanlegget.

 

50m banen kan benyttes til både pistol/revolver – og rifleskyting etter NSF og NSU sine programmer.

 

25m banen kan benyttes til trening og konkurranseøvelser innen NSFs bane programmer med kaliber til og med cal.38/9 mm umantlet ammunisjon. Styret kan ved enkelte tilfeller gi tillatelse til bruk av mantlet ammunisjon og eller større kaliber ved for eksempel stevner i 7M Hurtig Militær

 

Feltbanene benyttes primært til feltpistol trening og konkurranse innen NSF/NSUs programmer. Feltbanen kan også nyttes til andre programmer etter godkjenning av styret.

 

5. Våpen skal ikke oppbevares i klubbhusets fellesrom under stevner og organisert trening. Utenom standplass eller dertil anvist område skal våpen være nedpakket.

 

Ved all skyting skal våpen bæres/transporteres i henhold til NSFs til enhver tid gjeldende reglement. Våpen kan også oppbevares på anvist sted (dette kunngjøres i det enkelte tilfelle av stevne-/standplassleder).

 

 

KUNNGJØRINGER OG VARSEL OM SKYTING

6. Sikkerhets- og brukerinstruks skal være oppslått på standplass og i klubbhuset. Eventuell dispensasjon fra, eller bestemmelser/godkjenning i tillegg til denne instruks skal være kunngjort og oppslått på banen.

 

7. Minimum 15 min før skyting skal rødt flagg være heist i flaggstanga ved standplass 25/50 m. Ved bruk av 25/50 m banen aktiveres i tillegg blinkende varsellys utvendig på standplass veggen. Disse signalene skal deaktiveres umiddelbart etter avsluttet skyting.

 

Spesielt ved bruk av feltområdet må det vies ekstra oppmerksomhet til eventuell ferdsel innenfor fareområdene.

 

TILGANG TIL ANLEGGENE

8. De som blir/er godkjent for selvstendig benyttelse av skytebanenes fasiliteter og utstyr vil få utlevert en nøkkelbrikke/kode for adgang til klubbhuset mot en avgift. I klubbhuset vil nøkler til øvrige fasiliteter oppbevares i eget nøkkelskap. Baneprotokoll skal føres etter bruk.

 

 

BANENES SKYTETIDER OG BRUKSOMRÅDE

9. Banene kan brukes til følgende tider:

 

• Hverdager mellom 0700 og 2300

• På søndager og hellig-/høytidsdager mellom 0900 og 2000

• Det skal ikke skytes på 1. juledag, Langfredag, 1. påskedag og 17. Mai

• Banekomité eller styret kan stenge/omdisponere baneanleggene med hensyn til annet arrangement som foregår/er planlagt i nærområdet. Se oppslag på bane og klubbens infosider for oversikt.

 

10. Eventuell nattskyting/mørkeskyting skal av styret avklares med Nordland politidistrikt i det enkelte tilfelle.

 

11. Banene skal kun benyttes til trening og konkurranser med de våpen og ammunisjonstyper som den enkelte bane er godkjent for. Bruk av sporlysammunisjon er ikke tillatt.

 

12. Om hele eller deler av baneanlegget benyttes til større konkurranser eller feltmessig skyting (f.eks DFS/Landsskytterstevnet) er hovedleder for vedkommende arrangement ansvarlig for å koordinere sikkerheten.

 

MÅLMATERIELL

13. Trening skal foregå innenfor godkjente NSF/NSU`s programmer. For feltmessig skyting skal midlertidige mål, feltløyper og standplasser legges opp slik at det skytes i sikker retning og med sikker bakgrunn. Målmateriellet stilles opp mot bakgrunn som fanger opp prosjektilene og er sikker med hensyn til rikosjetter og slik at faste installasjoner/konstruksjoner ikke skades.

 

14. På 25 m banen benyttes elektroniske skiver på oppsatte standplasser 1-20.

 

STANDPLASSLEDELSE

15. Ved enhver bruk av banene skal banelogg føres. Organisert skyting som stevner og felles treningsskyting skal foregå under ledelse av en godkjent standplassleder. Ved individuell trening som gjennomføres, med to eller flere der godkjent standplassleder ikke er til stede, skal det alltid utpekes og loggføres en ansvarlig standplassleder. Ansvarlig standplassleder er normalt den som ankommer først, evt. har mest erfaring/kompetanse.

 

 

16. Standplassleder skal bære gul vest (både bane og felt) slik at det ikke er tvil om hvem som er dette.

 

Før skyting starter, skal standplassleder forvisse seg om at det ikke befinner seg personer eller dyr innenfor frisiktsonen for skytinga. Dersom standplassleder vurderer at han/hun ikke alene vil kunne oppdage personer som måtte kunne komme inn i ildsektoren, skal det utpekes en eller flere kontrollører som gis ansvar for å holde oversikt over blindsoner. Standplassleder, eller den som måtte oppdage ferdsel av mennesker eller dyr innenfor frisiktsonen, skal omgående beordre stans i skytinga.

 

 

SPESIELLE SIKKERHETSBESTEMMELSER

17. Ved skyting mot oppsatte mål på lange avstander, skal den som går fram for å anvise, eller utføre andre oppgaver ved skivene bære signalfarget vest.

 

ORDEN

18. Standplassleder skal påse at banen og skytterhuset ryddes og låses etter bruk. Alle brukere er forpliktet til å bidra til at baneanleggene alltid er ryddig etter bruk. Tomhylser samles opp av den enkelte bruker

 

DEN ENKELTES ANSVAR

19. Den enkelte er alltid ansvarlig for at sikkerheten blir ivaretatt og plikter å bryte inn umiddelbart ved oppdagelse av fare. Grove og alvorlige brudd på sikkerheten skal snarest meldes til Styret. Grove og alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser og gjeldende instrukser kan medføre utestengelse av klubbens anlegg.

 

 

20. GODKJENNING

Denne instruks er vedtatt av Styret i Bodø SSK 31.12.2018.

Med siste oppdatering 17.06.2020

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler, les mer i vår personvernerklæring